Menu
0 Comments

Autorendi kasutustingimused

1.Sõiduki kasutamine
1.1.Rentnik on kohustatud kasutama sõidukit selleks ettenähtud tavapärases korras ja suhtuma sõidukisse heaperemehelikult.
1.2.Rentnikul on õigus juhtimine üle anda kolmandale isikule üksnes Rendifirma kirjalikul nõusolekul. Juhtimisõiguse üleandmisel jääb Rendifirma eest vastutavaks Rentnik.
1.3.Keelatud on sõiduki kasutamine teiste transpordivahendite pukseerimiseks, õppesõiduks, autospordivahendina või tasulise teenuse osutamiseks.
1.4.Parkides sõiduki, kohustub Rentnik järgima parkimiskorda ja üldist liiklusohutust, mitte jätma sõidukisse esemeid ja asju, mis ahvatlevad kolmandaid isikuid kuritegudele, lukustama uksed ning sisse lülitama signalisatsiooni. Rentnik on kohustatud tegema kõik endast oleneva et võtmed ei sattuks kolmandate isikute valdusse.
1.5.Rentnikul on soovitatav renti alustades sõiduk üle vaadata võimalike kahjustuste tuvastamiseks ja teha vastavasisuline märge rendilepingule. Taoliste märgete puudumine rendilepingul välistab Rentniku hilisemate pretensioonide esitamise võimaluse sõiduki kahjustuste osas.
1.6.Rentnik on kohustatud jälgima, et renditud sõiduki suhtes oleks kehtiv kindlustuspoliis ja tehniline ülevaatus. Kindlustuspoliisi ja tehnilise ülevaatuse lõppemisest on Rentnik kohustatud Rendifirmat aegsasti teavitama. Nimetatud asjaoludest teavitamata jätmise tõttu Rentnikule määratud trahvid kohustub tasuma Rentnik ja Rendifirma seda hüvitama ei pea.
1.7.Rentnikul on keelatud väljuda sõidukiga Eesti Vabariigi piirest, kui tal puudub Rendifirma kirjalik nõusolek (nõude rikkumise trahv 150€).
1.8.Rentnik kohustub erilise hoolsusega jälgima liikluseeskirju ja liiklusohutusnõudeid ning tegema kõik endast oleneva võimaliku kahju ära hoidmiseks.
1.9.Sõidukis on keelatud suitsetada, tarbida alkoholi ja vedada lemmikloomi. Selle keelu eiramise korral kohustub Rentnik tasuma leppetrahvi 200 €.
1.10.Rentniku poolt tellimuse annuleerimine vähem kui 30 päeva enne rendiperioodi algust on Rendifirmal õigus nõuda leppetrahvi summas, mis on võrdne rendiperioodi maksumusega.
1.11.Rentnik on teadlik, et rendisõiduk on varustatud GPS seadmega, mis võimaldab rendisõiduki liikumist jälgida ja Rentnik on selleks käesoleva lepingu allkirjastamisega nõusoleku andnud.
1.12. Eestisisene läbisõidupiirang puudub. Välisriigis on lubatud läbisõit ööpäevas 400 km, limiidi ületamisel rakendub lisatasu 0.1€/km, kui ei ole rendilepingus kokku lepitud teisti.

2.Rentniku vastutus
2.1.1.Rentnik on kohustatud hüvitama sõidukile või selle seadmetele rendiajal tekitatud kahjustused, millised ei kuulu hüvitamisele kindlustusfirma poolt.
2.1.2.Rentnik on kohustatud hüvitama sõidukilt kaotatud, purunenud või vigastatud osad täies ulatuses.
2.1.3.Kui sõidukit ei ole võimalik kasutada ja sõiduki kasutamist takistav mistahes asjaolu (nt avarii, vandalism, hooletus, või muu sõiduki kahjustus, mis takistab sihipärast kasutamist) tekkis ajal, mil sõiduk oli Rentniku valduses ja Rentnik on sõiduki kasutamist takistava asjaolu tekkimises süüdi või muul moel vastutav, ei vabasta sõiduki kasutamise võimatus Rentnikku tasumast lepingujärgset renditasu kuni rendiperioodi lõpuni või kuni sõiduki kasutamist takistav asjaolu kõrvaldamiseni. Kõik kulutused, millised tuleb teha sõiduki kasutamist takistava asjaolu kõrvaldamiseks, kannab Rentnik täies ulatuses, kui need ei kuulu hüvitamisele kolmandate isikute (sh kindlustusfirmade) poolt. Sõiduki kasutamist takistava asjaolu kõrvaldamisena on käsitletavad mistahes remonditööd sõiduki taastamiseks seisu, millises Rentnik sõiduki enda valdusse sai. Kui Rentnik on süüdi sõiduki kasutamist takistava asjaolu tekkimises ja sõiduki kasutamist takistavat asjaolu ei ole võimalik kõrvaldada hiljemalt rendiperioodi lõpuks, on Rentnik kohustatud jätkuvalt hüvitama Rendifirmale ka saamata jäänud tulu, alates rendiperioodi lõppemise päevast kuni sõiduki kasutamist takistava asjaolu kõrvaldamiseni.
2.1.4.Rentnik on kohustatud tasuma rendiperioodil esitatud trahvimaksed, valesti parkimine, liikluseeskirjade rikkumine jms. Trahvide mittetasumisel on Rendifirmal õigus nõuda Rentnikult Rendifirma poolt tasutud trahvide hüvitamist kahekordses trahvisummas. Sellise nõude võib Rendifirma esitada ka peale rendilepingu lõppemist ja sõiduki tagastamist, kui rikkumine ilmneb hiljem. Rentnik kohustub käesolevas punktis nimetatud nõuded tasuma 2 päeva jooksul.
2.1.5.Rentnik on kohustatud tasuma purunenud rehvi remondikulud summas 30€ ühe purunenud rehvi kohta või rehvi asendamiskulud täielikult, kui rehv on hävinud.
2.1.6.Iga võlgnevuse kohta Rentnikule saadetud teatise eest kohustub Rentnik tasuma võla menetlustasu summas 40€.
2.2.Rentnik on vastutav tekitatud kahjude ja/või sõiduki väärtuse eest täies ulatuses, kui:
2.2.1.Sõidukit on juhitud alkoholijoobes või selle tarvitamise tunnustel, väsimusseisundis või mõne narkootilise aine mõju all;
2.2.2.Sõidukit on kasutatud seadust rikkuvatel eesmärkidel (kuritegu vms.);
2.2.3.Kahju tekkis Rentniku poolt liikluseeskirju või liiklusohutusnõudeid rikkudes ja kindlustusfirma keeldub kindlustushüvitise väljamaksmisest;
2.2.4.Kahju tekkimine on tingitud käesoleva lepingu tingimuse/te rikkumisest;
2.2.5.Kui kindlustusfirma vähendab Rendifirmale väljamaksmisele kuuluvat kindlustushüvitist liikluseeskirjade või liiklusohutusnõuete rikkumise tõttu või muu Rentniku poolse tegevuse või tegevusetuse tõttu, kohustub Rentnik tasuma kindlustushüvitisega katmata jäänud osa sõiduki täisväärtusest ja hüvitama Rendifirmale tekitatud kahjud.
2.2.6.Kui kindlustusfirma keeldub kindlustushüvitise väljamaksmisest või kahjujuhtum ei ole kindlustusjuhtum, kohustub Rentnik vastuvaidlematult tasuma Rendifirmale sõiduki kahjueelse turuväärtuse ja hüvitama Rendifirmale tekkinud kahjud.
2.2.7.Kui Rentnik osaleb sõidukiga liiklusõnnetuses, mille tõttu Rendifirma kindlustusriski koefitsient suureneb, tasub Rentnik ühekordset leppetrahvi 250 €.
2.2.8.Kui sõiduk on varastatud, ärandatud või röövitud, on Rentniku omavastutus 15% renditud sõiduki täisväärtusest pluss kahe kuu renditasu, kui Rentnik tagastab Rendifirmale sõiduki dokumendid, võtmed ja signalisatsiooni puldi. Kui Rentnik antud punktis nimetatud juhul sõiduki dokumente, signalisatsiooni pulti ja võtmeid Rendifirmale ei tagasta, on Rentnik vastutav sõiduki turuväärtuse ulatuses ja kohustub hüvitama Rendifirmale kõik tekitatud kahjud.
2.2.9.Kui sõiduk on väljunud Rentniku valdusest kelmuse teel, on Rentnik vastutav Rendifirma ees sõiduki turuväärtuse ulatuses pluss kahe kuu renditasu.
2.2.10.Käesoleva lepinguga Rentnikule pandud keeldude või -kohustuste rikumise eest, on Rendifirmal õigus nõuda Rentnikult leppetrahvi 200€, iga keelu eiramise või kohustuse rikkumise eest, kui lepingus ei ole mõne keelu või kohustuse rikkumise eest ette nähtud eraldi leppetrahvi.
2.2.11.Kõik käesolevast lepingust tulenevad mistahes rahalised nõuded ja kohustused tuleb Rentnikul täita kahe (7) päeva jooksul arvates Rendifirmalt vastavasisulise nõude saamisest.
2.2.12.Rendifirmal on õigus nõuda ja esitada Rentnikule käesolevast lepingust tulenev mistahes rahaline nõue kohe, kui nõude ulatus on selgunud, millise nõude Rentnik on kohustatud tasuma vastavalt lepingu punktile 2.2.11. Rahaliste nõuete kohest täitmist ei peata ega takista väärteo-, kriminaalasja-, ega kindlustusjuhtumi menetlemine.
2.2.13.Ühegi kahju hüvitamine ei vabasta Rentnikku renditasu maksmisest nende päevade eest, mil kahju suurust selgitati ja taastati kahju tekkimisele eelnenud olukord.
2.2.14.Kui Rentnik ei nõustu Rendifirma poolt esitatud nõudega või selle suurusega, kohustub ta esitama Rendifirmale põhjendatud kirjaliku vastuväite 7 päeva jooksul. Kui Rentnik 7 päeva jooksul vastuväidet ei esita, eeldab Rendifirma, et Rentnik on nõude ja selle suurusega nõustunud.

3. Rendifirma õigused
3.1 Kui Rentnik ei tasu käesolevast lepingust tulenevat mistahes rahalist kohustust tähtaegselt, on Rendifirmal õigus nõuda viivist tasumisele kuuluvast summast 0,2% päevas iga tasumisega viivitatud päeva eest.
3.2 Kui Rentnikul on kohutsusi rendileandja ees, annab Rentnik õiguse avaldada internetis informatiooni antud võlgnevuse kohta koos Rentniku isikundametega. Sellekohase informatsiooni on Rendileandja kohustatud viivitamatult eemdalama, kui võlgnevus on Rentniku poolt likvideeritud.

4.Rendifirma kohustub
4.1.Andma Rentnikule töökorras sõiduki ja dokumentide koopia kokkulepitud ajal ja kohas.
4.2.Teostama sõiduki regulaarset tehnilise hoolduse töid.

5.Kütus ja sõiduki kontroll
5.1.Rentnik on kohustatud tagastama sõiduki täis kütusepaagiga, kui pooled ei lepi kokku teisiti. Sõiduki tagastamisel kütusepaagiga, mis ei ole sellele sõidukile ettenähtud kütusega täielikult täidetud, maksab Rentnik tankimistasu 15 €  ja puuduva kütuse maksumuse.

5.2.Rentnik tagab igapäevase tavalise kontrolli sõiduki üldise tehnilise seisukorra üle. Rentnikul on kohustus kontrollida õlide ja muude vedelike olemasolu süsteemides. Juhul, kui sõidukile tekkinud vigastus on tingitud õlide või muude vedelike vähesusest või puudumisest süsteemis, kannab kõik sõiduki remontimisega seotud kulud rentnik.
5.3.Rendiperioodil tekkinud sõiduki riketest on Rentnik kohustatud Rendifirmat koheselt teavitama.
5.4.Kui sõiduki rike ei võimalda sõidukit edasi kasutada, kooskõlastab Rentnik Rendifirmaga remondikoha, kus rike kõrvaldadakse. Juhul kui rendileandajat pole rikkest teavitatud ja sõidukit kasutatakse edasi, vastutab kõikide järgnevate kahjude eest rentnik.
5.5.Rentnikul ei ole lubatud sõiduki rikkeid kõrvaldada tema enda poolt soovitud kohas ilma Rendifirma eelneva nõusolekuta. Kui sõiduki rike ei ole tingitud Rentniku tegevusest, kuid kui Rentnik on rikke kõrvaldanud Rendifirmaga kooskõlastamata kohas ja maksumuses, ei ole Rendifirma kohustatud sõiduki rikete- või remondikulusid Rentnikule hüvitama.

6.Rentniku kohustused kahjustuste, avarii või valduse kaotuse korral:
6.1.Rentnik on kohustatud koheselt teavitama Rendifirmat sõiduki kahjustustest, avariist, röövimisest, kelmusest, vargusest või muust asjaolust, mis on seadnud või seab ohtu Rendifirma vara. Samuti on Rentnik kohustatud antud punktis nimetatud juhul viivitamatult teatama ka vastavalt politseid ja /või päästeteenistust.
6.2.Juhul kui Rentnik ei toimi punkti 6.1 kohaselt, vastutab ta sellega Rendifirmale tekkinud kahjude eest täies ulatuses.
6.3.Liiklusõnnetuse korral, milles Rentnik pole süüdi, tuleb liiklusõnnetuses osalenud juhtidel dokumenteerida nõuetekohane sündmuse akt või kutsuda sündmuskohale politsei, et fikseerida liiklusõnnetus. Liiklusõnnetuse akt koostamata jätmisel või politsei poolt koostatud sündmuskoha skeemi koopia mitte esitamisel Rendifirmale, on Rentnik täies ulatuses vastutav Rendifirmale tekitatud kahjude eest, milline nõue esitatakse vastavalt lepingu punktile 2.2.12.

7.Rendifirma vastutus auto rikke korral
7.1.Rendifirma ei vastuta otseselt ega kaudselt mistahes võimalike kahjude eest, mis võivad Rentnikule tuleneda auto juhuslikust või loomulikust kulumisest tulenevast rikkest enne rendiperioodi lõppu või peale seda ning kui seoses sõiduki edasise kasutamise võimatusega reis katkeb või viibib.
Soovitame teha reisikindlustuse, kus sees ka kaitse reisi katkemise vastu, sellisel juhul korvab võimaliku reisi katkemise kulud teie kindlustusandja.
7.2.Võimalusel tagab Rendifirma lepingu punktis 7.1 nimetatud juhul asendusauto.

8.Sõiduki tagastamine Rendilepinguga ettenähtud ajal või varem
8.1.Rentnik on kohustatud sõiduki tagastama kokkulepitud ajal kokkulepitud kohta. Kui Rentnik sõidukit lepingu lõppemise päeval ei tagasta ja Rendifirma läheb ise sõidukile järgi või ostab sõiduki tagastamiseks teenust, kohustub Rentnik need kulutused täies ulatuses hüvitama.
8.2.Rendiaja ületamisel ilma Rendifirma vastava nõusolekuta, on Rendifirmal õigus nõuda kahekordset renditasu iga rendiperioodi ületatud päeva eest, kui pooled ei ole kokku leppinud teisti.
8.3.Kui Rentnik tagastab sõiduki enne rendilepinguga määratud aega või Rendifirma õigustatult katkestab lepingu, ei ole Rendifirma kohustatud tagastama Rentniku poolt tasutud ettemaksu, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
8.4. Sõiduk antakse Rentnikule väljast ja seest puhtana ja koristatuna. Kuivkoristus ja välipesu sisaldub rendihinnas. Kui Sõiduk vajab tagastamisel keemilist puhastust, tuleb Rentnikul tasuta keemilise puhastuse eest kuni 100€.
8.5.Rentniku poolt tagastatud sõiduki suhtes on Rendifirmal õigus esitada pretensioon Rentniku vastu 7 päeva jooksul alates sõiduki tagastamisest, kui ilmnevad rikked, kahjustused või vigastused, mida Rendifirma ei näinud tavalise visuaalse ülevaatuse käigus rendisõiduki vastuvõtmisel.
8.6. Kui Rentinik tagastab sõiduki enne rendilepinguga määratud aega või Rendifirma õigustatult katkestab lepingu, ei ole Rendifirma kohustatud tagastama Rentniku poolt tasutud renditasu.

9.Rendilepingu ülesütlemine
9.1.Rendifirmal on õigus rendileping etteteatamata ülesöelda ja nõuda rendisõiduki kohest tagastamist, kui ilmneb, et Rentnik rikub rendilepingu tingimusi, ei tule toime sõiduki ekspluatatsiooniga, on esitanud lepingu sõlmimisel valeandmeid, Rendifirmat eksitanud või kui ilmnevad muud asjaolud, mis võivad ohtu seada Rendifirma vara ja huvid.
9.2.Kui Rentnik ei tasu rendilepingu sõlmimisel nõutavat ettemaksu kokkulepitud tähtpäevaks ja rendileping on sõlmitud, on Rendifirmal õigus keelduda sõiduki üleandmisest Rentnikule kuni rahalise kohustuse täitmiseni või taganeda lepingust.
9.3.Kui Rentnik on viivituses mistahes rahalise kohustuse täitmisega ja ei ole kohustust täitnud ka 7 päeva jooksul peale vastava nõude saamist, on Rendifirmal õigus öelda leping koheselt ja etteteatamata üles ja nõuda sõiduki viivitamatut tagastamist. Kui Rentnik viivitamatult (s.o 8 tunni jooksul) rendisõidukit ei tagasta, tehakse sõiduki tagastamine ülesandeks inkassofirmale ja Rendifirma poolt kantud kulu inkassofirmale hüvitab Rentnik täies ulatuses. Rentnik on teadlik, et juhul, kui ta rendisõidukit rendiperioodi lõppemise päeval või lepingu ülesütlemise päeval ei tagasta, on ka Rendifirmal endal või inkassofirmal õigus mistahes ajal ja kohas rendisõiduk teiste võtmetaga oma valdusse tagasi võtta. Rentnik on kohustatud tema valdusse jäänud võtme ja dokumendid Rendifirmale tagastama järgmisel päeval. Kui Rentnik Rendifirmale võtit ja/või dokumente ei tagasta, kohustub Rentnik maksma Rendileandjale leppetrahvi summas 300 € ja tekitatud kahju.
9.4.Juhul, kui Rendifirma ütles punktis 9.1; 9.2; 9.3 toodud põhjusel rendilepingu üles, on Rentnik kohustatud tagastama sõiduki Eesti Vabariigi siseselt Rendifirmale hiljemalt viie (8) tunni möödudes arvates Rendifirma poolt telefoni teel suuliselt või sõnumiga edastatud teatest või muul viisil edastatud teatest lepingu ülesütlemise kohta. Kui Rentnik sõidukit viie (8) tunni jooksul ei tagasta ja pooled ei ole kokku leppinud teisiti, kohustub Rentnik tasuma leppetrahvi 200 € ja sõiduki tagastamise teate saatmise päevast alates maksma ka kahekordset renditasu kuni sõiduki tagastamise päevani. Leppetrahvi ja kahekordse renditasu maksmine ei vabasta Rentnikku sõiduki tagastamise kohustusest.
9.5.Kui Rentnik sõidukit rendiperioodi lõppemise päeval või peale lepingu ülesütlemist 8 tunni jooksul ei tagasta, kohustub Rentnik Rendifirmale hüvitama kõik kulud täies ulatuses, mis kaasnevad seoses rendisõiduki valduse taastamisega. Lisaks kulude hüvitamisele kohustab Rentnik rendisõiduki kohese tagastamise kohustuse rikkumise korral tasuma ka lepptrahvi summas 400 €. Leppetrahvi maksmine ei vabasta kulude hüvitamisest ja vastupidi.

10. Käendaja kohustus
10.1.Käendaja võtab endale täieliku solidaarvastutuse juhuks, kui Rentnik rendilepingust tulenevaid kohustusi ei täida.
10.2.Käendaja vastutab täies ulatuses ka juhul, kui juriidilisest isikust Rentnik lõpetatakse, likvideeritakse või rentnik pankrotistub või teda saneeritakse ja Rentniku kohustus seeläbi väheneb või lõpeb.
10.3.Käendaja vastutab rendilepingust tuleneva põhinõude kõrval ka rendilepingust tulenevate kõrvalnõuete (sh viivis, leppetrahvid, kahjud sh saamata jäänud tulu jm Rentnikule rendilepinguga pandud kohustused) eest kuni vastutuse piirmäärani.
10.4.Käendaja kinnitab, et on rendilepingu ja üldtingimused läbi lugenud ja on endale lepinguga võetud kohustustest aru saanud.